Takster

Gældende fra 01.01.2020

Alle priser er excl. moms.

 Driftsbidrag  

Abonnementsafgift:
Årlig fast afgift pr. matrikel/ejendom/boligenhed/andelsbolig/lejlighed/måler 600,00 kr.
Vandforbrug:
Forbrugsbetaling pr. m³ 3,50 kr.
Afgift grundvandskortlægning pr. m3 0,19 kr.
Grundvandsbeskyttelse i Rebild Kommune pr. m3 1,30 kr.
Afgift af ledningsført vand – pr. m³ 6,18 kr.
Gebyrer:
Flytteopgørelse incl. måleraflæsning 108,00 kr.
Ekstra administration ved skønnet forbrug ved manglende aflæsning 100,00 kr.
Ved overskridelse af betalingsfristen, rykker (momsfri) 100,00 kr.
Måleraflæsning ved dårlig tilgængelighed, så der skal ryddes 100,00 kr.
Kopi af tidligere opgørelse el. lign. 30,00 kr.
Renter iflg. renteloven p.t. 8,05%
Betalingsaftale 250,00 kr.
Lukkebesøg hvor der betales (momsfri) 375,00 kr.
Lukkebesøg hvor der ikke betales, hvorfor måleren nedtages (momsfri) 600,00 kr.
Genåbning hvor måleren genetableres

Hertil kommer evt. udgifter til reparation af defekte haner, måler, stikledning m.v.

600,00 kr.
Nyt dæksel til målerbrønd pga. beskadigelse 750,00 kr.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (vandafgift og drikkevandsbidrag) og forbrugsbetaling til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Anlægsbidrag

Byzone – Eksisterende forsyningsområde

 Stiklednings dimension  Hovedanlæg Forsyningsledning  Stikledning  I alt excl. moms
 40 mm 7.192  5.000  6.000 Kr. 18.192
 50 mm 14.383 5.000  6.500  Kr. 25.883
 63 mm 21.575 5.000  7.000  Kr. 33.575
 75 mm 28.766 5.000  7.500  Kr. 41.266

 .

Landzone – Eksisterende forsyningsområde

Stiklednings dimension Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning I alt excl. moms
40 mm 7.192 25.900 6.000 Kr. 39.092
50 mm 14.383 25.900 6.500 Kr. 46.783
63 mm 21.575 25.900 7.000 Kr. 54.475
75 mm 28.766 25.900 7.500 Kr. 62.166

Forsynings- og stikledningsbidrag kan indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Stikledningen er ført ca. én meter ind på grunden og afsluttet med stophane.

I øvrigt henvises til Regulativ for Haverslev Vandværk.

Anlægsbidrag i interesseområde

Anlægsbidraget fastsættes af vandværkets bestyrelse under hensyntagen til aktuelle anlægsudgifter og potentielle forbrugere i området. Anlægsbidraget skal godkendes af Rebild Kommune-

Ved ønske om tilslutning fra mulige forbrugere i området, skal det vurderes, om det er vandforsyningsmæssigt forsvarligt at tilslutte ejendommen.

Takstblad 2020 Haverslev Vandværk