Indvindingsopland

Indvindingen

Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværkets boringer er placeret.

Grundvandet til en indvindingsboring dannes ved, at overskudsnedbøren siver ned og bliver til grundvand.

Størrelsen på indvindingsoplandet er afhængig af den tilladte indvindingsmængde.

Det skraverede felt på kortet viser det skønnede indvindingsopland for vandværket.

Kortlægningen vil senere give grundlag for mere nøjagtig tegning af det grundvandsdannende opland.

Billede – Kort over indvindingsoplandet fra det tidligere Nordjyllands amt

 

Boringerne

Vandværkets indvindingsboringer er placeret i nærheden af vandværket.

Vandværket indvinder fra 2 boringer.
Boringerne står i sand og ler og indvinder fra en dybde på ca. 50-55 m under jordoverfladen.

Grundvandet

Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat) , industri og parcelhushaver m.m.

Læs mere om Vandværkets planer for at sikre rent drikkevand, nu og i fremtiden.