Handlingsplaner

Generelt

1. Kort om beredskabsplaner

En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen for et vandværk har til formål at kunne opretholde vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand.

Denne beredskabsplan er udarbejdet af Haverslev Vandværk med bistand fra DVN ( Dansk Vand- og Naturcenter ) i Skørbæk.

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. Desuden har formanden ansvaret for, at beredskabsplan og opdateringer udsendes til relevante brugere.

2. Forbyg uheld

Det at undgå uheld og lave forebyggende vedligeholdelse på vandværket er mindst lige så vigtigt, som at have en beredskabsplan. Derfor bør bestyrelsen i samarbejde med vandværks-passeren sikre en optimal drift af vandværket.

Det er derfor en god ide enten selv at gennemgå hele vandværket med kritiske øjne, eller få et professionelt firma til at udarbejde en tilstandsvurdering af vandværket, så bestyrelsen bliver gjort opmærksom på fejl og mangler, der bør rettes for at reducere risikoen for uheld og forurening mest muligt.

Herunder findes en liste over forskellige punkter, som bestyrelsen bør overveje nærmere i forbindelse med den forebyggende vedligeholdelse. I papirudgaven er der desuden plads til at vandværket selv kan tilføje yderligere punkter, som er vigtige.

Kontrolliste til forebyggende vedligeholdelse

 • Plan for egenkontrol og indsamling af nøgletal
 • Plan for løbende tilstandskontrol
 • Årlig tilstandsrapport og handlingsplan
 • Komponentliste og logbog for vandværkets komponenter
 • Trykprøvning af beholdere
 • Vurdering af arbejdsplads-forhold
 • Vurdere og benytte alle analyser (fx med “Analyser på Internettet)
 • Aftale om samarbejde med andre vandværker i nødsituationer
 • Samarbejde i kontaktudvalg
 • Overveje muligheder for nødforbindelse (fx udlægning af nødledning til nabovandværk)
 • Opdateret plan over ledningsnet, ventiler, stophaner m.m.

3. Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse.

Af listen her fremgår prioriteringen af den ansvarlige :
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer

Dvs. hvis formanden er tilstede, er kun han/hun den ansvarlige, og den der udtaler sig, og hvis ikke han/hun er tilstede, overgår ansvaret til næstformanden osv.

Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne. Bestyrelsen er politikere, og skal beslutte og fordele, men ikke udføre de konkrete opgaver i en beredskabssituation.

I alvorlige krisesituationer (fx akut forurening, trusler om sabotage, krig m.m.) kontaktes kommunens beredskabschef straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb, hvor det er en fordel af sammensætte en koordinationsgruppe. I denne gruppe skal der altid være en repræsentant for vandværket og en fra kommunen.

Embedslægen er rådgivende overfor kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med embedslægen.

4. Generel handling i beredskabssituationer

Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinier i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer.

En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på vandværket er vigtig i alle beredskabssituationer. Opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. beredskabschefen til VVS-mester, elektriker og entreprenør.

I hver eneste beredskabssituation (fx lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele forløbet i situationen på et rapportblad (se eksempel bagest i beredskabsplanen) med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed.

Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager.

Akut forurening af kildeplads

Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandforsyningens indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m.

Følgende procedure følges:

Alarm indgået
Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom.

Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadelokalitet.

Varsling
Forureningen anmeldes til en eller flere af følgende instanser :

 • Kommunens tekniske forvaltning / beredskabschefen
 • Ansvarlig teknisk personale på vandværket (til Alarmeringslisten)
 • Politiet
 • Amtet / embedslægen

Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunes beredskabschef eller anden indsatsleder.

Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder.

Konsekvenser
Konsekvenserne af at afspærre råvandsnettet til det berørte område undersøges vha. planer over ledningsnettet.

Det vurderes, om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag. Evt. stop af boringer vurderes.

Handling
Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Fortegnelse over udstyr fremgår af telefonlisten.

Etabler eventuel nødvandsforsyning. Brandvæsenet informeres om, hvilket område der er afspærret.

Information
Berørte forbrugere (især følsomme forbrugere) og virksomheder informeres vha. medier og/eller løbesedler i samråd med embedslægen. Dette arbejde koordineres af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samråd med embedslægen.

Udbedring af skade
Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Ved berørte hoved- og amtsveje kontaktes amtet.

Kontakt gravemandskab og påbegynd oprydningen så hurtigt som muligt.

Endelig oprensning
Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige ingeniør for miljøområdet, der forestår den endelige oprensning.

Opfølgning
Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.

NB!
Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.

Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.

Forurening af forsyningens anlæg

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

Alarm indgået
Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse vurderer kommunen, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats.

Varsling
Hvis ikke offentlige myndigheder allerede ved besked fra analyseresultater, varsles kommunens miljøafdeling, beredskabet, embedslægen, m.m.

Konsekvenser
Konsekvenserne af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og andre relevante myndigheder. Stammer forureningen fra boringer, ledningsnet, rentvandsbeholder eller vandbehandlingsanlæg ? Konsekvenserne af at afspærre ledninger og anlæg vurderes vha. kort over ledningsnet m.m

Handling
Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud m.m. vurderes i samarbejde med embedslægen. Alternativ vandforsyning etableres i form af nødforsyning til nabovandværk, vandtankvogne og vanddunke. Boringer/forsyningsanlæg lukkes i det omfang, det er nødvendigt.

Information
Forbrugere (først følsomme forbrugere) orienteres om situationen i pressemeddelelser og/eller løbesedler. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af fx drikkeforbud, kogepåbud, muligheder for alternativ vandforsyning.

Udbedring af skade
Udbedring af skader påbegyndes. Fx i form af rengøring af rentvandsbeholder eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m. Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og embedslægen holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig.

Endelig oprensning
Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige ingeniør for miljøområdet, der forestår den endelige oprensning.

Opfølgning
Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.

NB!
Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.

Lækager på ledningsnettet

Følgende procedure følges:

Alarm indgået
Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelle skader samt skadelokalitet.

Varsling
Ansvarlig teknisk personale varsles fx vandværkspasser, VVS-mester eller smed. Herefter disponerer vedkommende mandskab.

Konsekvenser
Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til berørt område fremgår af plan over ledningsnettet. Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltag.

Handling
Lækagen lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr, og området afspærres vha. afspærringsmateriel. Fortegnelse over udstyr fremgår af telefonlisten.
Etabler eventuelt nødvandsforsyning.

Information
Berørte forbrugere og virksomheder informeres vha. medier og/eller løbesedler.
Brandvæsen informeres om, hvilket område der er lukket.

Udbedring af skade
Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere.
Ved berørte hoved- og amtsveje kontaktes Nordjyllands amt. Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt.
Fortegnelse over rør, fittings og ventiler findes hos VVS-mesteren (til Alarmeringslisten).
Når skaden er udbedret skal rørene gennemspules og om nødvendigt desinficeres.

NB!
Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.

Brand og eksplosion

Kald 112 Brandvæsen

Alarm indgået
Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet.

Varsling
Nærmeste omgivelser advares

Handling
Eventuelt opstart af nødstrømsanlæg

NB!
Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.

Strømudfald

Alarm indgået
Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom.

Varsling
El-installatør kontaktes. Ved større strømsvigt kontaktes beredskabschefen.

Konsekvenser
Undlad et hvert indgreb af hensyn til egen og andres sikkerhed.

Handling
Tilslut evt. nødstrømsanlæg.

Information
Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugere samt beredskabschefen (til Alarmeringslisten)

Opfølgning
Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og/eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.

NB!
Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.

Trusler om sabotage

Kald 112 Politi

Alarm indgået
Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse.

Varsling
Nærmeste omgivelser advares

Handling
I krigstilfælde eller krigslignende situationer kan der trækkes på Hjemmeværnet. Aftales med beredskabschefen.

Forholdet bør til stadighed tænkes igennem – Det kan ske i morgen.

NB!
Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.

Klordesinficering

Klordesinficering benyttes ved bakteriologiske forureninger, og det anbefales at kontakte vandværkets brøndborer og en evt. rådgiver.

Dette arbejde er sundhedsfarligt, for dem der udfører arbejdet. Hvis klorholdigt vand kommer med ud til forbrugerne (tilsigtet eller ved uheld) kan dette give forbrugerne væsentlige gener.

Desinficering kræver godkendelse af myndighederne, uanset om den foretages på boringer, tanke eller ledningsnet og uanset hvilket desinficeringsmiddel der anvendes.

Tilladelse kræves til såvel indpumpning som afledning af tilsætningsstoffer.

Derfor – dette arbejde er for eksperter, hvorfor der kontaktes en sådan:

 • Embedslægeinstitutionen – tlf. 86 16 15 00
 • Nordjyllands Amt, Amtsvandvæsnet – tlf. 96 35 10 00
 • I. Kryger A/S – tlf. 98 18 93 00
 • Kemp & Lauritzen – tlf. 86 29 12 66

NB!
Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.